Męż­czyźni mastur­bują się zwy­kle w ten sam spo­sób, czego nie można powie­dzieć o kobie­tach. Pod­stawą jest, rzecz jasna, sty­mu­la­cja łech­taczki, ale spo­sób, w jaki to robią różne kobiety może znacz­nie się róż­nić. Natu­ral­nie wiele kobiet posłu­guje się rękami, podob­nie jak męż­czyźni, lecz sporo kobiet pra­gną­cych roz­ła­do­wać swoje napię­cie sek­su­alne z pew­nym opo­rem dotyka wła­snych geni­ta­liów. Wiele kobiet potrze­buje też sil­niej­szej sty­mu­la­cji, niż mogą zapew­nić same ręce.

By wyjść naprze­ciw tym potrze­bom roz­wi­nął się nakła­dem wielu milio­nów dola­rów prze­mysł wytwa­rza­jący i sprze­da­jący wibra­tory. Wybór jest ogromny, a każdy wibra­tor ma swoje plusy i minusy. Ist­nieje nie­bez­pie­czeń­stwo uza­leż­nie­nia się od doznań, któ­rych wibra­tory dostar­czają. Innymi słowy, żaden męż­czy­zna – chyba, że ten z wibra­to­rem w ręku – nie zapewni part­nerce bodź­ców na takim pozio­mie, jak wibra­tor. Jeśli kobieta przy­wyk­nie do orgazmów prze­ży­wa­nych za sprawą wibra­tora, po współ­ży­ciu z męż­czy­zną może czuć się zawiedziona.

Wibra­tor świet­nie nadaje się do nauki prze­ży­wa­nia orga­zmów, jeśli nie potra­fisz wywo­łać ich samymi rękami. Wibra­tor jest także dobry, gdy chcesz spra­wić sobie spe­cjalną przy­jem­ność od czasu do czasu. Ale jeśli pla­nu­jesz współ­ży­cie z męż­czy­zną kie­dy­kol­wiek w przy­szło­ści, posta­raj się nie zro­bić z uży­wa­nia wibra­tora nawyku. Zmie­niaj tech­niki tak, żebyś była w zna­ko­mi­tej for­mie, gdy doj­dzie do zbli­że­nia z mężczyzną.

Wibra­tory włą­czane do sieci

Wibra­tory włą­czane do sieci dają naj­sil­niej­szy efekt spo­śród wszyst­kich wibra­to­rów; zbyt silny w odczu­ciu nie­któ­rych kobiet. Wiele wibra­to­rów sprze­da­wa­nych jest jako urzą­dze­nia do masażu ciała. Nie­wąt­pli­wie są ludzie, któ­rzy wyko­rzy­stują je wyłącz­nie do tego wła­śnie celu, ale z pew­no­ścią w więk­szo­ści sprze­da­wane są kobie­tom, które uży­wają ich do sty­mu­la­cji oko­lic łech­taczki. Można także nabyć różne nakładki, które pomogą skie­ro­wać wibra­cje w kon­kretne miej­sce: łechtaczkę.

Ero­scy­la­tor jest także urzą­dze­niem sie­cio­wym. Zamiast ruchu obro­to­wego nakładka oscy­luje z czę­sto­tli­wo­ścią do 3600 razy na minutę, co wywo­łuje odmienne, bar­dziej inten­sywne dozna­nia. Kobiety uży­wa­jące wibra­to­rów pre­fe­rują rodzaj bodź­ców dostar­cza­nych przez to wła­śnie urzą­dze­nie. Ero­scy­la­tor ma kilka roz­ma­itych nakła­dek. Wypo­sa­żony jest w trans­for­ma­tor redu­ku­jący napię­cie, można się więc nim bez­piecz­nie posłu­gi­wać w pobliżu wody.

Ist­nieją też wibra­tory sie­ciowe, mające dwie gło­wice do masażu oraz wibra­tory elek­tro­ma­gne­tyczne. Urzą­dze­nie o dwóch gło­wi­cach zwięk­sza zakres moż­li­wo­ści jego wyko­rzy­stani ( np. jed­no­cze­sne sty­mu­lo­wa­nie łech­taczki i ujścia odbytu czy umiesz­cze­nie prą­cia pomię­dzy gło­wi­cami). Wibra­tory elek­tro­ma­gne­tyczne są cich­sze i mniej­sze niż wibra­tory typu „magic wand”, łatwiej zmie­ścić je do torebki. Pre­lude 3 był jed­nym z pierw­szych wibra­to­rów tego typu.

Ponie­waż wibra­tory elek­tro­ma­gne­tyczne były kon­stru­owane raczej z myślą o przy­jem­no­ści sek­su­al­nej niż o masażu, ist­nieje długa lista dodat­ko­wych nakła­dek, które można sobie wybrać. Nakładki te ofe­rują roz­ma­ite rodzaje stymulacji.

Wibra­tory na baterię

Wibra­tory na bate­rię są tań­sze niż sie­ciowe, łatwiej je trzy­mać i dostar­czają sub­tel­niej­szych bodź­ców, co może być ich zaletą lub wadą, zależ­nie od potrzeb.

Wiele z nich ma kształt penisa. Ponie­waż więk­szość kobiet potrze­buje sty­mu­la­cji łech­taczki, wibra­tor w kształ­cie fal­lusa nie zawsze jest odpo­wiedni, choć są natu­ral­nie kobiety, któ­rym wibra­tor umiesz­czony w pochwie spra­wia wiele przy­jem­no­ści. Spo­tyka się także wibra­tory na bate­rie, które są dłu­gie i gład­kie, lecz nie maja kształtu prą­cia. Nie­które, te o nie­wiel­kich roz­mia­rach, są łatwe do prze­nie­sie­nia, do scho­wa­nia w torebce czy bagażu.

Nie­które wibra­tory wcale nie wyglą­dają na to, czym są. Hitachi Mini Massager jest mały, bar­dziej kwa­dra­towy niż wydłu­żony w kształt fal­lusa i ma fute­rał zawie­ra­jący gło­wicę – wygląda więc bar­dzo dys­kret­nie. Są też urzą­dze­nia, które w cało­ści umiesz­cza się w pochwie, nazywa się je wibru­ją­cymi kulkami.

Motylki są wibra­to­rami przy­cze­pio­nymi do tasie­mek i mogą być noszone jak bikini, tak by ich uży­wa­nie nie anga­żo­wało rąk. W sprze­daży są także woreczki do nosze­nia mniej­szych wibra­to­rów na baterie.

Dildo

Więk­szość wibra­to­rów ma słu­żyć sty­mu­la­cji łech­taczki. Co więc zro­bić, jeśli chcesz czuć coś we wnę­trzu pochwy, w tym samym cza­sie, gdy wibra­tor robi swoje na zewnątrz? Tu może zna­leźć zasto­so­wa­nie dildo. Dildo jest przed­mio­tem o kształ­cie penisa, który wkłada się do pochwy, by sty­mu­lo­wać dozna­nia z praw­dzi­wego członka. Dildo znane są o wiele dłu­żej niż wibra­tory. W daw­niej­szych cza­sach rzeź­biono je z drewna, kości sło­nio­wej albo jade­itu. Dziś naj­chęt­niej wybie­ra­nym two­rzy­wem zdaje się być guma silikonowa.

Więk­szość sztucz­nych człon­ków ma dokład­nie taki kształt jak praw­dziwy penis we wzwo­dzie, i to w róż­nych roz­mia­rach. Ponie­waż les­bijki są dużą grupą osób uży­wa­ją­cych dildo, a wiele z nich woli mieć dildo w kształ­cie innym niż męski czło­nek, sztuczne prą­cia pro­du­kuje się w naj­roz­ma­it­szych kształ­tach, od pro­stych i gład­kich do mają­cych kształt kobiety, ryby, wie­lo­ryba. Ist­nieją podwójne dildo, by dwie kobiety mogły jed­no­cze­śnie symu­lo­wać sto­su­nek, oraz uprzęże do ich przywiązywania.

W wodzie

Kolejne medium, które zdaje się dostar­czać wiele satys­fak­cji kobie­tom to stru­mień wody. Wiele kobiet ona­ni­zuje się w wan­nach do masaży wod­nych. Kładą się kie­ru­jąc pośladki do wylotu stru­mie­nia wody w ten spo­sób, by stru­mień tra­fiał dokład­nie w łech­taczkę. Tem­pe­ra­tura wody, natę­że­nie stru­mie­nia i tak dalej mogą być dosto­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Kobiety twier­dzą, że taka metoda dostar­cza im wspa­nia­łych doznań bez koniecz­no­ści uży­wa­nia rąk czy urządzeń.

Dobre są także prysz­nice ręczne, zwłasz­cza te prze­zna­czone do wyko­ny­wa­nia masażu. Jeśli masz dostęp do jacuzzi, możesz także wyko­rzy­stać dysze, przez które wypływa woda. Sto­su­jąc któ­rąś z tych metod zyskasz podwój­nie – oprócz nie­wąt­pli­wej roz­ko­szy będziesz nie­przy­zwo­icie wprost czysta.